Statut Polskiej Sobotniej Szkoły im. Ireny Sendlerowej w Hull

Art. 1 CELE

Celem istnienia Polskiej Sobotniej Szkoły jest:

1)   Nauczanie   języka   polskiego,   historii   z   elementami   geografii,  oraz   języka angielskiego.
2)   Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kultywowanie polskich obyczajów, kultury i tradycji.
3)   W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z rodzicami.


Art. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Polska Sobotnia Szkoła im. Ireny Sendlerowej w Hull jest zarejestrowana w Hull City
Council, w Polskiej Macierzy Szkolnej oraz w Konsulacie RP w Manchesterze.
2)      Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
3)      Szkoła    zapewnia    uczniom    możliwość    rozwoju    intelektualnego    w    warunkach poszanowania ich godności osobistej.


Art. 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Szkoła prowadzona jest przez:

1)   Zarząd
2)    Walne Zebranie
3)    Komisję Rewizyjną

1. Walne Zebranie

a) Zarząd zwołuje Walne Zebranie raz w roku nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być wysłane przynajmniej 2 tygodnie przed terminem.

b)  Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego, który powołuje Sekretarza.

c)   Do   prawomocności   zebrania   konieczne   jest   prawidłowe   powiadomienie Członków szkoły: przedstawicieli rodziców, nauczycieli i obecnego Zarządu o terminie i miejscu zebrania według powyższych reguł. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, składanych tylko osobiście. Przy równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Walne Zebranie ma za zadanie:
1)    Ocenić   i   ewentualnie   zatwierdzić   działalność   ustępującego   Zarządu   na podstawie wniosków Komisji Rewizyjnej.
2)    Wybrać nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną,
3)    Wprowadzić uzupełnienia, ewentualne zmiany do statutu, jeśli zachodzi tego potrzeba.
Nadzwyczajne Walne Zebranie:
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
1)    przez Zarząd z własnej inicjatywy,
2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)    na  zgłoszony  na  piśmie  wniosek  podpisany  przez  co  najmniej  5  członków.
Wniosek powinien podać powód i proponowany porządek obrad. Przebieg jak na Walnym Zebraniu. Czas zwołania nie  później niż 4 tygodnie  od złożenia wniosku czy żądania.

2.   Zarząd

1.  Zarząd wybierany corocznie przez Walne Zebranie jest wykonawcą uchwał i zaleceń Walnego Zebrania.

2.  Zarząd składa się z:

-    Dyrektora,
-    Z-cy dyrektora,
-    Sekretarza
-    Skarbnika

W czasie swojej kadencji Zarząd jest uprawniony do powołania nowych członków. Pracami Zarządu kieruje Dyrektor i jest on odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem.

Do obowiązków Zarządu należy:

-   wykonywanie uchwał i w miarę możliwości, zaleceń Walnego Zebrania,

-   troska o utrzymanie i rozwój Szkoły,

-   pozyskiwanie środków finansowych i pomocy szkolnych,

-   ustalenie porządku roku szkolnego,

-   organizacja pomocy i opieki w czasie trwania nauki,

-   odbywanie zebrań w celu rozpatrzenia bieżących spraw Szkoły

-   składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem.

3.   Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i członka. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest:
4.   Społeczność Szkoły
1)   Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele, wolontariusze oraz Dyrektor Szkoły.

2)   Dyrektor:
•    Dyrektor jest osobą najbardziej odpowiedzialną za Szkołę i do niego należy podejmowanie głównych decyzji. Ponadto nadzoruje bieżącą działalność Szkoły
i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
•    Dyrektor może zostać usunięty z pełnionej funkcji na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w przypadku, kiedy ze świadomością łamie Statut Szkoły i działa świadomie na jej niekorzyść.
•    Dyrektor dwa razy do roku hospitalizuje lekcje nauczycieli.
•    Dyrektor zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym.
•    Do  jego  zadań  należy  również  utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  rodzicami, przekazywanie im najważniejszych informacji, administrowanie strony internetowej, nadzorowanie pracy nauczycieli oraz kontakt z instytucjami spoza Szkoły.

3)    Rada Pedagogiczna:
Rada Pedagogiczna składa się z Dyrektora i nauczycieli
•        Rada Pedagogiczna ustala materiał nauczania w oparciu o programy dla

•        poszczególnych grup oraz program wychowawczy.
Rada  Pedagogiczna  przeprowadza  selekcje  i  klasyfikacje  uczniów  i
        decyduje o przenoszeniu uczniów z jednego poziomu na drugi.


Art. 4 ŚRODKI FINANSOWE SZKOŁY

1.   Budżet Szkoły opiera się na:
a)   Opłatach wnoszonych przez rodziców/opiekunów.
b)  Środkach zdobytych przez Szkołę od organizacji charytatywnych oraz dzięki imprezom okolicznościowym organizowanym przez Szkołę.
c)   dotacjach z Polski
2.   Dyrektor ustala wysokość czesnego w porozumieniu z Rodzicami.

Art. 5 PRZEPISY KOŃCOWE

1.   Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców podczas Walnego Zebrania.
2.   Propozycje  nowego  statutu  oraz  poprawki  obowiązującego  mogą  być  wnoszone podczas Walnego Zebrania.
3.   Nowy  Statut  jest  zatwierdzany  na  Walnym  Zebraniu zwykłą  większością  głosów w trakcie tajnego głosowania. W przypadku uzyskania równej ilości głosów decydujące zdanie ma Dyrektor Szkoły, którego głos liczy się w wyżej wymienionej sytuacji podwójnie.
4.   Niniejszy Statut Polskiej Szkoły z im. Ireny Sendlerowej w Hull został zatwierdzony na
Walnym Zebraniu dnia 07/07/2012 i automatycznie wszedł w życie.

Zapisz się do newslettera aby być na bieżąco!